PASTORAL DE LA FAMÍLIA I LA VIDA

CURSETS PREMATRIMONIALS I ACOMPANYAMENT DE LES FAMÍLIES.

El Papa Francesc recorda a l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia: núm. 207: “Convido les comunitats cristianes a reconèixer que acompanyar el camí d’amor dels nuvis és un bé per a elles mateixes. Com bé van dir els bisbes d’Itàlia, els que es casen són per a la seva comunitat cristiana «un preciós recurs, perquè, comprometent-se amb sinceritat per créixer en l’amor i en el do recíproc, poden contribuir a renovar el teixit mateix de tot el cos eclesial: la particular forma d’amistat que ells viuen pot esdevenir contagiosa, i fer créixer en l’amistat i en la fraternitat la comunitat cristiana de la qual formen part». Hi ha diverses maneres legítimes d’organitzar la preparació pròxima al matrimoni, i cada Església local discernirà la que sigui millor, procurant una formació adequada que al mateix temps no allunyi els joves del sagrament. No es tracta de donar-los tot el Catecisme ni de saturar amb massa temes. Perquè aquí també val que «el molt saber no omple i satisfà l’ànima, sinó el sentir i assaborir les coses interiorment». Interessa més la qualitat que la quantitat, i cal donar prioritat –juntament amb un renovat anunci del kerigma– a aquells continguts que, comunicats de manera atractiva i cordial, els ajudin a comprometre en un camí de tota la vida «amb gran ànim i liberalitat». Es tracta d’una mena d’«iniciació» al sagrament del matrimoni que els aporti els elements necessaris per poder rebre-ho amb les millors disposicions i començar amb certa solidesa la vida familiar”.